top of page
פגישת כירולוגיה רוחנית – כך זה נראה

אנשים יוצאים ממפגש ראשון עמי כשהם מצוידים בטיפ עמוק לחיים ובהדרכה לגבי הכיוון שבו כדאי להם ללכת. לחלק גדול מהבאים יהיה זה מבוא לפגישות הדרכה נוספות איתי המאפשרות התפתחות אישית (הילינג) .

                              

אספר לכם בקצרה מה היא פגישת תקשור והכוונה דרכי:

                                                                                       

בחלקה הראשון של הפגישה יועבר אליכם מסר תקשור כשאני נוגע בכף ידכם. זה מסר עמוק שמבהיר את האזור  שמעבר לעצמכם המוכר/ נשמה/המהות, בקריאה הוא מתבהר. אני רואה  את סיבת בואכם לעולם, מה באתם לפגוש כאן,  מה הקשיים  אותם אתם חווים והתיקון שמתבקש מכם בחיים וגם המתנות שהבאתם לעולם. מתבהר האזור  הסביבתי אליו נולדתם והסיבות להולדתכם בו ומה השיעור שעליכם ללמוד בכדי להחלים.

 

הפגישה הראשונה אתי משלבת מסר, שיחת הכוונה בה ניתן לשאול ולהתייעץ.  משולבת בפגישה עבודה טיפולית דרך התבוננות, ראיה פנימה המאפשרת לחוות, לתקן ולקבל מושג לגבי עבודתי.

 

הפגישה איתי עשויה לקרב אתכם אל האזור החבוי הרוחני  שהנכם (נשמה) ולהבהיר לכם דברים חשובים בחייכם. ההפגישה אתי היא חוויתית ותאפשר לכם להתחבר

 אל עצמכם מעבר למוכר

 

~בפגישה איתי אין ניבוי עתידות~

תקשור דרך כף היד (כירולוגיה רוחנית) מסרים מהנשמה

למראית עיין נראית פגישה ראשונה איתי כ קריאה בכף היד אך מדובר בראייה ומידע שמתקבל עבורכם, המסר מגיע בעזרת חושיי הפנימיים ויכולותיי האינטואיטיביות ונובע מהעומק. זה מידע הקשור לנשמה, מתבהר כל שהבאתם לכאן לחוות בכדי ללמוד ולהתפתח.

קריאת כף יד נעשית דרך תקשור בו אני מקבל מידע על בני אדם, מוסר להם אותו ופותח בפניהם ראייה חדשה ועוזר להם לעשות דרך. 

 

אספר בהמשך כיצד הגעתי ל תקשור מהות האדם דרך כף היד – כירולוגיה רוחנית.

פגישות עם צבי:
הדרכה רוחנית ותרפיה, מראה דרך ומתקשר רוחני

מדריך ומטפל רוחני (מראה דרך) הפך עם השנים לתחום בו אני עוסק, מתנה גדולה שקיבלתי המאפשרת  לאנשים המגיעים אלי לממש את שגלום בהם ולהתפתח.  כל זה נובע מהבנה עמוקה הקשורה ביעוד הנשמה והמימוש האישי כאן בעולם הפיזי בו ניתנת לנו האפשרות להיות מודעים עמוק בתוכנו, לממש, להחלים. הליווי אותו אני מציע לאנשים עוזר להם במציאת דרך במבוך החיים.

Before you reach me for a spiritual communication and guidance appointment, I wish to refer your attention to several issues

My method of palm reading exceeds the bounds of lines, character analysis or judgment. The most correct definition of my practice is – spiritual communication of a person's essence by way of palm reading. Palm reading for me is an opening for seeing beyond.

 

I connect to you through your palms. When I hold (or see) your hands I close my eyes and see you beyond your known self.  It is a connection to the soul; plenty of information about you is revealed to me. This is where I can see what you brought to this world, the strong parts that are brought here, the corrections that you should go through and so on…

 

A glance of your palms will reveal to me your encounters in this life, with differences and gaps between the areas of soul versus life. The information that I receive inwardly is being passed over to you in a message. This profound meeting of spiritual communication and guidance can be significant for those of you who travel through life searching…

 

We are body and soul; I call the soul "the hidden area" that resides in all of us… and we all reside in it, connecting with it by way of personal experience with guided imagery. The deeper we travel into this area, which is an inseparable part of us, the more we broaden ourselves from the area of the physical body and there… in the experience, through seeing, communicating and conscious dreaming (alternative metaphorical words for guided imagery) we meet the reality* that enables experience and self-correction that project onto our physical life. Our physical body enables us to dream and to heal ourselves in an area that can be called 'soul' and returns it to our earthly body, like the eighth sphere in the metaphor that connects the two areas.

 

We have reached life in human form in order to meet varying situations, to experience, to reveal and to overcome varying challenges in life, to rise above our cognitive fixation, which can only be accomplished in the human form, where it is possible to experience, to cope and to rectify and sometimes even rise above and beyond an uneasy destination. Every real change that takes place here in life is received in the area of the soul and is considered as a change.

 

The deeper you go into your hidden area you will become more creative and the human mind will balance and heal itself. The deeper you go into this area you will develop a healing ability, great creativity, some of you will develop communication abilities… and you will become more complete people, beyond emotional control, beyond expectations, beyond difficulties and even beyond earthly thinking and… this is significant strengthening.

My world view:

Your inner body is not solid, but hollow, with no physical shape; it is spirit that blows life in your physical body. It is the body's mindedness that created your body and that nourishes it, while simultaneously coordinating hundreds of highly complicated functions, of which only a fraction can be understood by the human mind. When you become aware of that, the mindedness becomes aware of itself. This is the elusive "life" that no scientist has ever managed to unravel, for the cognizance that searches for them is life.

(According to A New Earth by Eckhart Tolle)

Bevor Sie mich für eine spirituelle Kommunikation und

ein Beratungstreffen aufsuchen, mӧchte ich auf folgende Dinge hinweisen:

Meine Methode des Lesens aus Handflӓchen überschreitet die 

Grenzen der Konturen, der Charakteranalyse oder des Urteils.

Die genaueste Definition meiner Arbeit ist die folgende:

Spirituelle Kommunikation mit der Seele einer Person durch Lesen aus Handflӓchen.

Das Lesen aus Handflӓchen erӧffnet mir die Mӧglichkeit, ʻweiterʼ und ʻtieferʼ zu sehen.

 

Meine Verbindung entsteht durch Ihre Handflӓchen. Wenn ich

Ihre Hӓnde halte, schliesse ich meine Augen und kann über Ihr Ihnen bekanntes ʻSelbstʼ hinaus wegsehen; es ist eine Verbindung zu der Seele, durch die mir viele Informationen über Sie darlgelegt werden. Hier kann ich sehen, was Sie mit sich in diese Welt gebracht haben – die starken Fӓhigkeiten, die hierher gebracht wurden, die Korrektionen, die Sie durchgehen sollten usw.

 

Ein Blick in Ihre Handflӓchen lӓsst mich in Ihre Begegnungen in diesem Leben und in die Unterschiede und Spaltungen zwischen den verschiedenen Gebieten (Seele und Leben) einblicken.

Die Information, die ich innerlich erhalte, wird Ihnen in einer Nachricht übermittelt. Dieses tiefgründige Treffen von spiritueller Kommunikation und Beratung kann bedeutend sein für diejenigen, die suchend durch ihr Leben wandern…

 

 Wir sind Kӧrper und Seele; ich rufe die Seele – das versteckte

Gebiet – auf, das sich in uns allen befindet… und wir alle befinden uns in ihm. Mit diesem Gebiet stelle ich eine Verbindung her mit Hilfe von persӧnlicher Erfahrung und der Therapie gelenkter Vorstellungskraft. Je tiefer wir in dieses Gebiet wandern, das von uns unzertrennlich ist, desto mehr verbreitern wir uns von der Gegend des physichen Kӧrpers und da… in der Erfahrung – durch Sehen, Kommunikation und bewusstes Trӓumen (metaphorischer Ausdruck für gelenkte Vorstellungskraft) – treffen wir die Realitӓt *, die Erfahrung und Berichtigung ermӧglicht, die auf unser physisches Leben projeziert werden. Unser physischer Kӧrper ermӧglicht uns, zu trӓumen und uns selbst in einem Gebiet, das ʻSeeleʼ genannt werden kann, zu berichtigen und dies unserem erdlichen Kӧrper zurückzugeben – wie die achte Sphӓre in der Metapher, die die beiden Gebiete verbindet.

bottom of page